Понеділок, 19.11.2018, 22:31
Вітаю Вас Гість | RSS

Методика навчання географії

Статистика
Форма входу

Каталог статей

Головна » Статті » Наукові статті

ВАРАКУТА О.М. Методична підготовка майбутніх учителів географії засобом ділової гри

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку освіти в Україні виникла гостра необхідність орієнтації змісту і технологій навчання у вищій педагогічній школі на формування індивідуальності майбутнього вчителя, його пізнавальної активності, інтересу до обраної професії, залучення його до процесу самовиховання. Суттєвим потенціалом у цьому аспекті володіють інтерактивні технології навчання, серед яких вагоме місце посідають ігри.

         Аналіз досліджень. Феномен гри привертав до себе увагу мислителів, філософів, соціологів, психологів і педагогів упродовж усієї історії людства. Нині практично в усіх сферах управлінської діяльності країн світу популярними стають ділові ігри, які належать до наймолодших.[7] Відомими фахівцями у галузі ділових ігор є М.М. Бірнштейн, В.С. Дудченко, В.М.Комаров, Ю.Д.Красовський, В.Н.Макаревич, І.М.Сироєжин та ін.

         На доцільність і необхідність їх  використання у підготовці фахівців вказують В.Бабурін, Я.Бєльчиков, А.Вербицький, М.Воровка, О.Грищенко, Т.Долбенко, В.Єфімов, Н.Кудінова, О.Парубок, П.Підкасистий, І.Ситник, В.Соловієнко, В.Христинко, П.Щербань, Ж.Яворська  та ін. У своїх праця вчені розкривають загальні правила організації, конструювання й проведення ділових ігор.

         Ділова гра - це моделювання реальної діяльності у спеціально створеній проблемній ситуації. Вона є "засобом і методом підготовки та адаптації до трудової діяльності та соціальних контактів", методом активного навчання, який сприяє досягненню конкретних завдань, структуруванню системи ділових стосунків учасників. Конструктивними елементами ділової гри є проектування реальності, конфліктність ситуації, активність учасників, відповідний психологічний клімат, міжособистісне та міжгрупове спілкування, розв'язання сформульованих на початку гри проблем. [4]

         У вищих навчальних закладах України діловим (імітаційним) іграм стали приділяти належну увагу ще з середини 60-х років минулого століття. Сьогодні гра,  як один із найдавніших педагогічних засобів,  переживає період своєрідного розвитку. Вона з успіхом застосовується як у шкільному, так і вузівському навчанні. У педагогічному вузі ділові ігри - це певною мірою імітація професійно-педагогічної діяльності, пов'язаної з управлінням навчально-виховним процесом. [2, 154].

         Вчені виділяють ряд особливостей ділових ігор: [8] по-перше, під час використання ділових ігор процес навчання максимально наближений до реальної практичної діяльності. Будь-яка ділова гра є імітаційним методом навчання; по-друге, ділова гра є ігровим методом навчання. Всі учасники виконують певні ролі і відповідно до них приймають управлінські рішення; по-третє, ділова гра є колективним методом навчання. В діло­вих іграх рішення виробляються колективно; по-четверте, в ділових іграх спеціальними засобами ство­рюється емоційний настрій гравців.  

         Елементи ділової гри можна об`єднати в шість основних блоків:  цілеспрямованість (для чого проводиться гра); об’єктивно-ситуаційний блок (що моделює);  ігровий блок (хто грає); рольовий (як імітується діяльність в рамках одного ігрового етапу); блок результатів (що досягається після завершення); теоретичний блок. [10]    

         Основна частина. Ділові ігри, які ми використовуємо у процесі  вивчення дисципліни «Шкільний курс географії та методика її навчання», дають можливість майбутнім учителям, в певній мірі перевірити свої базові, психолого-педагогічні та методичні знання і вміння, набути професійної майстерності.   Особливої уваги заслуговує ділова гра «Вчимося вчити!», в якій студенти перебувають у ролі вчителя (або учнів), моделюючи фрагменти чи цілі уроки географії. Ми передбачаємо реалізацію в діловій грі наступних психолого-педагогічних принципів: імітаційного моделювання ситуації; проблемності змісту; рольової взаємодії у сумісній діяльності; діалогічного спілкування; двоплановості ігрової навчальної діяльності.[5]

         Так, під час вивчення розділу «Загальні основи методики навчання географії», на лабораторно-практичних заняттях студенти, моделюють розроблені ними фрагменти уроків з конкретної теми шкільної географії. Наприклад, на занятті, тема якого «Методика застосування інформаційно-рецептивного (пояснювально-ілюстративного) методу навчання у вивченні географії»,  під час формування географічних знань, умінь і навичок, студентам необхідно розробити та змоделювати фрагмент уроку, на якому за допомогою  розповіді-опису  потрібно сформувати в учнів географічне уявлення (наприклад, уявлення про природу джунглів, 7 клас). Розповідь-опис слід супроводжувати заздалегідь підготовленими засобами наочності: відеофрагментами, презентаціями, ілюстраціями, уривками художніх творів, схемами, таблицями, статистичними даними, тощо. Після цього всі студенти, які виконували роль учнів, аналізують змодельований фрагмент уроку (вже як учителі!), за планом: а) чи науковою, доступною і цікавою була інформація; б) чи готові учні до її сприймання; в) за допомогою яких органів чуття відбувалося сприймання; в) чи контролював вчитель якість засвоєння готової інформації і яким чином.

         Одним із завдань лабораторно-практичного заняття, тема якого «Бесіда як метод навчання географії», є: «Розробити та змоделювати евристичну бесіду індуктивним або дедуктивним шляхом на змісті однієї з тем шкільної географії. Довести необхідність її застосування під час вивчення даної теми уроку». (Нагадаємо, що  в  такому випадку студентові, який виконує роль вчителя, слід поставити певну проблему і, за допомогою послідовних запитань та додаткової інформації, спрямувати студентів, які виконують роль учнів, до пошуку шляхів її розв’язання  та вибору серед них найоптимальніших, використовуючи при цьому набуті  знання і вміння, різні розумові операції, логічне міркування та ін.). Доведення студентами необхідності евристичної бесіди відбувається після її моделювання і часто призводить до дискусії.

         Вивчаючи тему «Методи проблемного навчання на уроках географії. Інтерактивні методи навчання географії», перед студентами поставлено завдання: «Підготувати  і змоделювати на занятті фрагмент уроку з географії України чи світу, використовуючи інтерактивний метод навчання (дискусію, ділову гру, акваріум, мозкову атаку, метод проектів та ін.) (Тема уроку за вибором студента)».

         Елементи ділової гри також використовуються під час застосування на практиці засвоєних студентами спеціальних методик формування уявлень про об’єкти і явища природи, географічних понять, предметних вмінь.

         На лабораторно-практичному занятті з теми «Макро- і мікроструктура окремих типів уроків географії. Нетрадиційні уроки географії» перед студентами стоїть завдання «Розробити та змоделювати на занятті етап уроку "Формування і засвоєння нових  знань, умінь і навичок”. (Тему уроку студенти вибирають самостійно). При цьому підібрати найефективніші методи, прийоми, засоби навчання і способи діяльності для досягнення цілей даного етапу. Доцільно також використати інтерактивні форми і методи: групову роботу, ділові та рольові ігри, семінари, конференції, навчальні дискусії, зустрічі за круглим столом, ребуси, кросворди тощо».

          Під час  вивчення розділу «Методичні особливості окремих курсів шкільної географії» на лабораторно-практичних заняттях студенти моделюють розроблені ними вже цілі уроки різних типів та аналізують їх за орієнтовними схемами. Варто зауважити, що під час моделювання таких уроків «студенти-вчителі» застосовують ряд інших ділових ігор: «Географічний бій»,«Прес-конференція»,«Екскурсійне бюро»,«Уявна подорож», «Телеміст», «Аукціон», «Телепередача», «Суд» та інші.

         Велике значення діловим іграм ми приділяємо, вивчаючи на лабораторно-практичних заняттях такі теми, як: «Моделювання і аналіз заняття географічного гуртка», «Позакласна робота з географії. Моделювання і аналіз  позакласного заходу з географії», «Методика проведення уроку-екскурсії. Моделювання навчальної екскурсії», «Встановлення міжпредметних зв’язків під час вивчення географії в школі. Моделювання ділової гри «Педрада», на якій розглядається питання «Значення міжпредметних зв’язків у вивченні географії та ін.

          Висновки. Таким чином, під час моделювання навчально-виховного процесу з географії ігрове  середовище  спонукає  студента  до  ініціативно-творчого підходу, до продукування нових  ідей, пошуку способів  вирішення  професійних  завдань  тощо.  Застосування ділових ігор сприяє перетворенню студента з об’єкта навчання в суб’єкт професійно спрямованої праці, що викликає його цілеспрямовану діяльність та творчу участь у самостійному формуванні професійної компетентності.

Список використаної література

1.     Грищенко О.А. Ділова гра як метод педагогічної діяльності майбутнього  викладача. Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/portal

2.     Коломієць В.С. Ігри в структурі професійної підготовки: Зб. наук. праць / За ред. А.Й.Капської. – К., 1999. – С.153–160.

3.     Мельничук І. М. Особливості застосування інтерактивних ігор  у вищому навчальному закладі  Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2010_4/10mimvnz.pdf.

4.     Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи. Електронний ресурс:  http://pidruchniki.

5.     Соловієнко В. О. Ділові ігри в професійній саморегуляції студентів педвузів // Рад. Шк.. – 1990. №12. – С. 82-85.]

6.     Соціальні рольові та ділові ігри для дітей і молоді. Навчально-методична збірка / Таран Д. , Козар О. – Харків: ХМЦДМ, 2005. – 112с.

7.     Соціальна методика навчання: теорія і практика /Упор. О.Сидоренко, В.Чуба. – К.: Центр інновацій та розвитку, 2001. – 256.

8.     Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2004. – 207с.

9.     Яворська  Ж. Ділові ігри та їхня роль у підготовці сучасних фахівців // Вісник Львівського університету, вип.. 19, Ч. І. – 2003. – С 241-246

10.            http://uk.wikipedia.     

Категорія: Наукові статті | Додав: Оля (01.03.2013)
Переглядів: 1422 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz