Четвер, 18.10.2018, 00:01
Вітаю Вас Гість | RSS

Методика навчання географії

Статистика
Форма входу

Каталог статей

Головна » Статті » Наукові статті

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ ДО ТЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМИ ВИМІРЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО  ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ ДО ТЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМИ ВИМІРЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
Великі соціально-економічні перетворення, що відбуваються в нашій державі, обумовлюють значні зміни в національній системі вищої освіти. Україна здійснює її вдосконалення в контексті вимог Болонського процесу, які зорієнтовані, насамперед, на визначення системи навчальних курсів щодо підготовки фахівця з певної спеціальності, обґрунтування їх структури, змісту, впровадження нових освітніх технологій його засвоєння та педагогічного оцінювання досягнень студентів, формування їх професійних компетентностей.
    Невід’ємною частиною процесу вищої освіти та професійної підготовки вчителя є формування вміння здійснювати педагогічний контроль, який виконує декілька основних функцій, зокрема: контролюючу, навчальну, діагностично-корегуючу, стимулюючо-мотиваційну та виховну. В основному він забезпечує перевірку рівня засвоєння учнями знань, сформованості вмінь і навичок. Вчені виділяють наступні форми перевірки знань, умінь і навичок: усна, письмова; індивідуальна, групова  і фронтальна; ущільнена (наприклад, поєднання усної індивідуальної і письмової групової).
Розрізняють такі види контролю: попередній, що проводиться на початку вивчення теми, для з’ясування рівня підготовки учнів до сприйняття нового матеріалу (усне опитування, географічний диктант, кросворд, аналіз схеми, таблиці і т. ін.); поточний контроль проводиться на початку уроку, для виявлення рівня засвоєння попереднього матеріалу або наприкінці уроку, для з’ясування ефективності роботи учнів під час уроку (усне опитування, робота з картою, схемою, таблицею, текстовим і позатекстовим матеріалом підручника, тестовий контроль, виконання пізнавальних завдань і т. ін.); тематичний контроль проводиться після вивчення невеликої теми або підтеми (усне опитування, географічний диктант, творчі перевірні роботи, робота з картою, тестовий контроль, географічні  цікавинки і т. ін.); підсумковий контроль  здійснюється наприкінці вивчення великої теми, розділу, курсу, для систематизації знань учнів, перевірки вмінь застосовувати їх на практиці  (усне опитування, тестовий контроль і ін.) та державна підсумкова атестація.
    Окремі види традиційних форм педагогічного контролю можуть виконувати зазвичай тільки деякі з п'яти вище перелічених функцій. Тому для досягнення його високої якості, багатофункціональності найдоцільніше використовувати такі форми та  методи, які базувалися б на застосуванні педагогічних вимірів і оцінювання.
    Світовий освітній досвід доводить, що найкоректнішим способом виміру характеристик особистості суб'єкта навчання є тести досягнень, за допомогою яких вимірюють та оцінюють рівень розвитку здібностей, умінь і знань. Ці тести часто називають педагогічними тестами.
    Останнім часом тестова форма контролю набула широкого поширення. Тести є важливим елементом підручників, посібників, робочих зошитів, практикумів. Педагогічні працівники різних категорій працюють над створенням спеціальних збірників з тестовими завданнями.
     За вимогами Болонського процесу перевірку навчальних досягнень студентів також доцільно здійснювати за допомогою тестового контролю. Тому  у вищому педагогічному навчальному закладі, під час вивчення дисциплін, насамперед, психолого-педагогічного та методичного циклу слід ознайомити студентів із сутністю, метою, завданнями  тестового контролю, видами тестів, формувати вміння їх складати та розробляти критерії, які дадуть змогу надійно оцінити за допомогою тесту навчальні досягнення учнів.
     Покажемо окремі аспекти підготовки вчителя до тестової форми контролю на прикладі вивчення дисципліни «Шкільний курс географії та методика її навчання».
    Під час слухання лекції на тему «Контроль та корекція знань, умінь і навичок учнів з географії» поряд із різними формами, методами та прийомами перевірки засвоєних знань і сформованих умінь учнів студенти ознайомлюються з технологією тестування.
        Сутність поняття «тест» трактують по-різному. Однак, великий тлумачний словник сучасної української мови дає таке визначення терміну «тест»: «Тест – це система формалізованих завдань, призначених для встановлення освітнього (кваліфікаційного) рівня особи». /Письмовий екзамен або контрольна робота, що складається з багатьох запитань різного ступеня складності, на які необхідно дати конкретні короткі письмові відповіді, за якими визначається рівень знань учня.[2].
        Педагогічний тест визначається як система репрезентативних паралельних завдань специфічної форми, наростаючої трудності, яка дозволяє якісно оцінити структуру і виміряти рівень підготовки особистості.[1].
Проведення тестового контролю може бути доволі різноплановим:
•  тестування з метою оцінювання навчальних досягнень;
•  тестування з метою подальшої корекції вчителем індивідуальної траєкторії навчання для кожного учня;
• самоконтроль засвоєння навчального матеріалу та корекція процесу роботи з навчальним матеріалом безпосередньо учнем та ін.    
    Технологія тестування передбачає такі етапи [10]:
1) визначення мети тестування;
2) підготовка та збір інформації для складання тестового завдання, яке має відповідати вивченій темі;
3) розробка та конструювання тесту з обов'язковим урахуванням таких вимог: неприпустимість використання двозначних тлумачень, некоректних запитань, які не відповідають навчальним стандартам і програмі; лаконічність та чіткість викладу запитання чи завдання та ін.;
4) безпосереднє проведення тестування;
5) перевірка тестів;
6) підсумки тестування з аналізом результатів.
    Студенти знайомляться із функціями тестів (мотиваційно-орієнтувальна, контролююча, констатуюча, оцінювальна, навчальна, розвивальна, коригуюча, прогнозувальна, освітньо-виховна), принципами побудови системи завдань для тестового контролю знань, умінь і навичок учнів (принцип цілісності, наступності і послідовності, інтеграції, науковості, обґрунтованої, посильної для учня завантаженості тощо), а також з тим, що матеріали, які використовуються в освітньому процесі, можуть розглядатися як вимірювальні інструменти лише за наявності в них низки необхідних стандартних якостей і характеристик. Відповідно до цього тести мають такі якості  характеристики, як надійність, об’єктивність, точність і валідність (відповідність тесту змістові і об’єму отриманої в процесі навчання інформації; валідність показує наскільки тест відображає те, що він повинен оцінити).
    Розкривається класифікація тестів за різними основами.
    На практиці визначено декілька основ для класифікації тестів.[7] Тести поділяють за якістю  на стандартизовані та нестандартизовані.  За призначенням їх можна поділити на: загально діагностичні, тести професійної придатності, тести спеціальних здібностей, тести досягнень. За матеріалом оперування на: бланкові, предметні, апаратні. Відповідно до кількості людей, які тестуються одночасно, тести поділяють на індивідуальні та групові. За формою відповіді тести поділяють на усні та письмові. За провідною орієнтацією розрізняють тести на швидкість, тести потужності та змішані. За ступенем однорідності завдань тести поділяють на гомогенні та гетерогенні.  За комплексністю тести поділяють на ізольовані тести і тестові набори. За характером відповідей на завдання (запитання) тести поділяють на тести із запропонованими відповідями і вільними відповідями. Психологічні тести можна поділити на особистісні та інтелектуальні. За характером розумових дій вирізняються вербальні і невербальні тести.
    У змісті лекції характеризується зміст і призначення найрізноманітніших видів тестів [1, 5, 6,  9, 11]. Однак акцентується увага в основному на двох групах тестових завдань: закритих (стандартизованих) та відкритих (перспективних), в яких запитання й завдання тестів можуть мати як репродуктивний, частково-пошуковий так і творчий характер.
    У лекції розкриваються способи перевірки тестів і  підходи до розробки критеріїв їх  оцінювання.
    На лабораторних заняттях студенти вчаться самостійно розробляти тести. Наприклад, «Тема заняття: Навчальний комплекс з курсу "Економічна і соціальна географія України”, 9 клас»: Завдання 5. Розробити диференційовані письмові завдання для контролю і корекції  знань учнів однієї із тем курсу "Економічна і соціальна географія України” (тема за вибором студента), використовуючи наступні форми:
–  географічний диктант;
–    тестові завдання;
–    завдання із застосуванням контурної карти;
–    індивідуальні картки-завдання та ін.
Реалізація теоретичної підготовки студентів щодо тестового контролю навчальних досягнень учнів з географії відбувається, насамперед, під час проходження ними педагогічної практики в школі.
Велике значення у підготовці майбутніх учителів географії до освітніх вимірювань навчальних досягнень учнів за допомогою тестів  має проведення  поточної та підсумкової перевірки засвоєного ними змісту курсу «Шкільна географія та методика її навчання» в аналогічній формі. Серед використаних при цьому тестів можна виділити їх різновиди.
    1. Тестові завдання закритого типу з вибором однієї однозначно  правильної відповіді. Завдання такого виду дають можливість перевірити вміння правильно відтворювати здобуті знання.  Для кожного із завдань запропоновано чотири варіанти відповіді, з яких тільки один варіант правильний.
Наприклад: Вкажіть групу наочних методів навчання географії.
А  Демонстрування, самостійне спостереження, ілюстрування.
Б   Вправи, практичні і дослідні роботи.
В  Складання схем, розповідь-пояснення, реферативне повідомлення.
Г  Робота з книгою, бесіда, диспут.
    2. Тестові завдання закритого типу, що мають кілька правильних відповідей (кількість таких відповідей обов’язково вказана). Завдання такого виду доцільно використовувати тоді, коли потрібно перевірити вміння вибирати найістотніші ознака об’єкта чи процесу, а також чинники, які впливають на їх формування. У кожному завданні кількість правильних відповідей вказана. Завдання вважається виконаним найправильніше, якщо в бланку відповідей позначено стільки літер, скільки має бути правильних відповідей. Однак, оцінюється кожна правильно зазначена відповідь.
Наприклад: Вкажіть, що передбачають дидактичні цілі навчання географії в школі. (Виберіть дві правильні відповіді з переліку наведених).
А  Формування конкретних елементів географічних знань, методів наукового дослідження.
Б  Розвиток всіх психічних процесів особистості, що відбувається шляхом оволодіння відповідними видами діяльності;
В   Формування предметних умінь на основі засвоєних географічних знань;
Г Розвиток уміння виконувати різні способи раціональної навчальної діяльності.
    3. Тестові завдання закритого типу, що мають декілька правильних відповідей, але їх кількість не вказана. У завданні такого виду кількість відповідей студенти визначають самостійно. Завдання вважається виконаним найправильніше, якщо в бланку відповідей позначено стільки літер, скільки має бути правильних відповідей. Однак, оцінюється кожна правильно зазначена відповідь.
Наприклад:  Виберіть серед названих етапів макроструктури уроку ті, які характерні для уроку узагальнення і систематизації засвоєних знань з географії.
А   Організація класу до уроку.
Б    Перевірка засвоєних знань, умінь і навичок.
В    Повідомлення теми, постановка мети і завдань.
Г    Формування і засвоєння нових знань, умінь і навичок.
Д   Узагальнення і систематизація засвоєних знань.
Е   Застосування засвоєних знань, умінь і навичок.
Є    Організація домашнього завдання.
Ж    Підсумок уроку.                                                                         
    4. Тестові завдання закритого типу на визначення істотних ознак названого об’єкта чи процесу.  Такі завдання використовуються за потреби перевірити вміння  аналізувати ознаки різних об’єктів чи процесів і вибирати  серед них ті, які характерні для названого. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей позначена тільки одна літера – правильна відповідь.
Наприклад: Доповнити речення.  Зміст пояснювально-ілюстративного методу навчання географії  полягає у тому, що:
А вчитель забезпечує відтворення навчального матеріалу.
Б вчитель формулює проблему, спостерігає за процесом самостійного розв’язання учнями проблемних завдань.
В  вчитель викладає знання в "готовому” вигляді, організовує їх сприйняття   різними способами.
Г   вчитель формулює проблему і показує шляхи її вирішення.
    5. Тестові завдання закритого типу з визначенням об’єкта чи процесу згідно з наведеною його характеристикою. Такі завдання містять сукупність істотних ознак об’єкта чи процесу, за якими необхідно його впізнати і назвати, вибравши з відповідей саме той термін, яким він позначається. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей позначена тільки одна літера – правильна відповідь.
Наприклад: Закономірний хід педагогічної взаємодії, який характеризується постійною зміною діяльності вчителя і учнів і який зумовлює зміну якостей  особистості кожного учня внаслідок його власної навчально-пізнавальної діяльності, спрямованої на засвоєння певного обсягу змісту географічного матеріалу– це:
А   метод навчання.
Б   принцип навчання.
В   процес навчання.
Г   спосіб навчання.
    6. Тестові завдання закритого типу на відтворення правильної послідовності. Завдання такого формату передбачають перевірити вміння встановлювати правильну хронологічну послідовність подій, природних чи суспільних процесів, послідовність дій, алгоритмів діяльності, технологічних процесів, послідовність розташування географічних об’єктів, логічну послідовність тощо. Завдання на відтворення послідовності вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей кожній літері відповідає номер відповідного етапу послідовності. 
Наприклад: Поставити у необхідну послідовність  етапи  підготовки вчителя до проведення навчальної екскурсії  з географії.
А  Розробка рекомендацій щодо групового та індивідуального спорядження учасників.
Б   Вибір маршруту, ознайомлення з ним на місцевості, вивчення природи району екскурсії і його визначних пам’яток.
В   Ознайомлення з темою навчальної екскурсії, формулювання її мети і завдань.
Г   Визначення загального завдання та індивідуальних і групових завдань учням.
Д  Визначення об’єктів спостереження, кількості і розміщення зупинок під час екскурсії, змісту і методів роботи з учнями на кожній зупинці.
    7. Тестові завдання закритого типу на встановлення відповідності. Завдання такого формату передбачають перевірити  вміння встановлювати логічну відповідність між терміном і його значенням, загальним  і одиничним поняттями, причиною і наслідком, окремими територіями та їх розміщенням на карті, країнами та їх економічними особливостями, економічними районами та їх спеціалізацією тощо. Ці завдання вважаються виконаними правильно, якщо в бланку відповідей записані правильні комбінації цифр та літер. Оцінюється кожна правильно встановлена пара.
Наприклад: Приведіть у відповідність назви розділів чи тем і  курсів шкільної географії, в яких вони вивчаються.
1.  Епоха Великих географічних відкриттів
2.  Тихий океан. Океанія
3.  Географічні дослідження на території України
4.  Адміністративно-територіальний устрій України    А   Географія материків і океанів
Б   Загальна географія
В  Економічна і соціальна географія   України
Г    Фізична географія України
Д  Економічна і соціальна географія світу

    8.Тестові завдання відкритого типу. Такі завдання використовуються для перевірки вміння застосовувати засвоєні знання у навчально-виховній діяльності.  Вони дають можливість тому, хто  їх виконує, проявити професійну компетентність, ініціативу застосувати широкий спектр знань, показати свою творчість. Тут необхідно мислити не ординарно, аналізувати можливі наслідки.
Наприклад: Розробити фрагмент уроку, який відображає процес формування поняття «географічна карта», дотримуючись методики формування географічних понять.
    Різна комбінація цих та інших видів тестових завдань дає можливість викладачеві здійснити контроль і корекцію знань студентів, а студентам -переосмислити їх структуру і зміст та впровадити  у своїй професійній діяльності.
Література
1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. – М.: АДЕПТ, 1998.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) /Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728с.
3. Гільберг Т. Тестовий контроль з географії: переваги й недоліки. //Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 1. – С.27-30.
4.  Есаулов А.О. Технології контролю навчальної діяльності учнів з географії // А.О. Есаулов, В.П. Корнєєв // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 7. – С. 2-6.
5. Інформаційні технології у системі тестового контролю // Наукові записки. Серія: Педагогіка. – 2005. – № 6. – С. 26-29.
6.Медведьєва М. Контроль та оцінювання з географії в рейтинговій системі // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – № 20. – С. 14-15.
7. Скок А. Про застосування тестування у школі: з історії // Шлях освіти. – 1997. – № 2. – С. 30-34.
8. Федоренко Ю.А. Методика складання тестів та тестування з географії України // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2004. – № 17. – С. 13-15.
9. Фідря Н. Конструювання тестів з географії // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2004. – № 40 (381). – С. 10-13.
10. Фромберг А.Е. Методика составления и проведения тестов по географии // География в школе. – 2002. – № 8. – С. 47-53.
11. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учебное пособие. – М.: Логос, 2002. –  432с.

Категорія: Наукові статті | Додав: Оля (10.01.2011)
Переглядів: 1957 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz